Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”) informuję, iż:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Senator Halina Bieda, 41 – 902 Bytom, Rynek 19
  2. wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany powyżej adres administratora danych lub pocztą elektroniczną na adres email: biuro@halinabieda.pl;
  3. przetwarzanie danych przez Biuro Senatorskie Senator Haliny Biedy prowadzone jest w celu wykonywania mandatu senatora;
  4. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia nadanie sprawie biegu;
  5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu oraz podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa; dane osobowe nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
  6. przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane;